Uw privacy

Hieronder vindt u de richtlijnen die we gebruiken om de informatie die u ons bij uw bezoek aan onze website(s) verstrekt te beveiligen.

Privacyverklaring

Atradius N.V., samen met haar dochterbedrijven en vestigingen (‘Atradius’), is een wereldwijde aanbieder van diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling, herverzekering, incasso en bedrijfsinformatie. Atradius is actief in de business-to-business markt. De producten en diensten van Atradius bieden bedrijven over de hele wereld inzicht in en bescherming tegen de risico's van wanbetaling in verband met de verkoop van goederen en diensten, waarmee hun omzet gewaarborgd wordt. Met deze diensten maken wij handel op wereldwijde schaal mogelijk.

Bij het leveren van haar producten en diensten treedt Atradius op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, dat wil zeggen de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens. Wij verzamelen en verwerken voornamelijk gegevens over bedrijven en ondernemingen. Het is echter mogelijk dat wij hierbij ook informatie verwerken die onder de wetgeving van de Europese Unie (EU) kan worden aangemerkt als ‘persoonsgegevens’, omdat het informatie is die betrekking heeft op een individu (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak, de directeur van een bedrijf, de uiteindelijk begunstigde, een zakelijk contact enz.). Wij hechten er belang aan dat u vertrouwen heeft in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wanneer u onze websites, applicaties en portals gebruikt, zich voor onze nieuwsbrieven aanmeldt, onze diensten gebruikt als vertegenwoordiger of contactpersoon van onze klant, als wederpartij van onze klanten optreedt of zakendoet met ons als zakenpartner of leverancier, hechten wij er belang aan uw persoonsgegevens op een zorgvuldige, veilige en transparante manier te gebruiken.

In deze Privacyverklaring geven wij informatie die wij verplicht zijn te geven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens onder de EU-wetgeving. Wij geven bijvoorbeeld een uitleg van de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie, de categorieën van de bronnen en de ontvangers van de persoonsgegevens, de bewaartermijn van de gegevens en uw rechten als betrokkene.

Op de (lokale) websites van dochterbedrijven en vestigingen van Atradius kunnen tevens aanvullende kennisgevingen over privacy bekendgemaakt worden. Voor specifieke privacy-informatie van de Atradius-bedrijven Graydon, Iberinform en Atradius Instalment Credit Protection (België) kunt u terecht op de desbetreffende websites.

Nieuwste versie van deze Privacyverklaring

Omdat wij voortdurend streven naar verbetering van onze diensten, processen en bescherming van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens, kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Daarom adviseren wij u deze verklaring regelmatig te herlezen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens en wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

1. Bezoeken aan onze websites

1.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen over uw onderneming de volgende informatie verwerken, die als persoonsgegevens kan worden aangemerkt:

 • Door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens of andere informatie die u verstrekt wanneer u zich voor onze producten of diensten aanmeldt.
 • Informatie die ons in staat stelt u en uw gebruiksvoorkeuren op deze website te onthouden. Dit type informatie wordt verzameld door middel van cookies. Meer informatie hierover is te lezen op onze pagina met informatie over cookies, waar ook wordt uitgelegd hoe u cookies kunt weigeren of uitschakelen.
 • Uw IP-adres, aan de hand waarvan wij uw belangstelling voor en bezoeken aan onze websites bijhouden.
 • Aanmeldingen die u via de website heeft gedaan voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, landenrapporten, actuele handelsgegevens of economische informatie.

1.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:

 • Producten en diensten aan te bieden, contact met u te onderhouden en klachten of geschillen te behandelen;
 • Onze producten en diensten te optimaliseren, voor (direct) marketing en marktonderzoek;
 • Administratie binnen de Atradius-groep uit te voeren en om onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen.

1.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van uw informatie vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming 
 • Gerechtvaardigde belangen  
  Wij kunnen uw informatie verwerken waar nodig voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen.
  • Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming niet vereist. In dit geval heeft Atradius een gerechtvaardigd belang in het u beschikbaar stellen van een functionele website. Zie voor meer informatie hierover onze pagina met informatie over cookies.
  • In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen zonder dat uw specifieke toestemming daarvoor vereist is. Dit is bijvoorbeeld het geval als u ons via een contactformulier heeft verzocht contact met u op te nemen. Daarnaast hebben wij niet altijd uw toestemming nodig voor gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als Atradius uw e-mailadres heeft verkregen in het kader van de verkoop van onze producten of diensten, en wij dit adres gebruiken voor direct marketing van soortgelijke producten of diensten van onszelf.

1.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

Sommige informatie verkrijgen wij automatisch wanneer u onze website bezoekt. Dit gebeurt door middel van cookies. Zie voor meer informatie hierover onze pagina met informatie over cookies.

Andere informatie verkrijgen wij doordat u ons deze actief verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u zich via onze website aanmeldt voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, landenrapporten, actuele handelsgegevens of economische informatie enz. Zie ook de informatie over onze marketingactiviteiten in hoofdstuk 2.

1.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen omwille van onze eigen doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan:

 • Bedrijven, vestigingen, gelieerde ondernemingen, zakenpartners en dienstverleners van Atradius.

2. Marketing

2.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor marketingdoeleinden?

In het kader van onze marketingactiviteiten kunnen wij de onderstaande informatie over u verwerken:

 • Contactgegevens:
  naam, titel, telefoonnummer, e-mailadres, (werk)adres, contactgeschiedenis.
 • Informatie over uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van aanmeldingen voor nieuwsbrieven, e-mailupdates, zakelijke publicaties, onderzoeksrapporten en witboeken.
 • Informatie over uw interesses, bijvoorbeeld op basis van uw aanmeldingen voor onze publicaties over specifieke onderwerpen of bedrijfstakken.
 • Informatie omtrent een vraag of klacht die u hebt ingediend, of een geschil met u.
 • Andere door u verstrekte persoonsgegevens.

2.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om:

 • Contact met u op te nemen en te onderhouden;
 • Onze (nieuwe) producten en diensten bij u onder de aandacht te brengen;
 • Evenementen en andere promotieactiviteiten te organiseren;
 • Uw interesses en onze mogelijkheden om met u zaken te doen te analyseren;
 • U te vragen naar uw mening over bepaalde zaken, bijvoorbeeld via (klanttevredenheids)onderzoeken;
 • Vragen, klachten of geschillen te behandelen.

2.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van onze marketingactiviteiten vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming  
  • Waar nodig verzoeken wij om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens ten behoeve van onze marketingactiviteiten. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door in onze e-mails op de opt-outlink te klikken of door online een formulier in te dienen. Indien u uw toestemming intrekt, laat dit de rechtmatigheid van het gebruik door ons van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking onverlet.
 • Gerechtvaardigde belangen  
  • Wij kunnen uw informatie verwerken waar nodig voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen bij het verrichten van onze marketingactiviteiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij ten behoeve van onze zakelijke belangen informatie over onze klanten verzamelen, analyseren en interpreteren teneinde nieuwe kansen te onderzoeken voor het verkopen en ontwikkelen van producten en diensten waarmee wij aan de voorkeuren en behoeften van onze klanten tegemoet kunnen blijven komen.

2.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

De persoonsgegevens die wij voor marketingdoeleinden verkrijgen zijn voornamelijk door uzelf verstrekt. In andere gevallen kunnen wij voor uw persoonsgegevens putten uit verschillende, hieronder genoemde bronnen.

 • Partijen die ons naar u verwijzen of waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens met ons te delen.
 • Derden die door ons zijn ingeschakeld in het kader van onze marketingactiviteiten.
 • Internet (inclusief social media), voor zover toegestaan overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

2.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Atradius kan gegevens over u die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt, verstrekken aan:

 • Bedrijven, vestigingen, gelieerde ondernemingen, zakenpartners en dienstverleners van Atradius.

3. Indien u een klant, bij de polis betrokken partij, tussenpersoon, mede-borgsteller, zakenpartner of leverancier bent

3.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen over uw bedrijf de volgende gegevens verwerken, die kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens indien ze betrekking hebben op een individu (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak, de directeur van een bedrijf, de (uiteindelijk) gerechtigde, een aandeelhouder, begunstigde, zakelijk contact enz.).

 • Contactgegevens en identificatiegegevens, bijvoorbeeld uw naam, titel, functie, telefoonnummer, e-mailadres, (werk)adres, land, geboortedatum en -plaats, gegevens van uw paspoort of identiteitskaart, naam van entiteit.
 • Indien uw bedrijf geen rechtspersoon is kunnen wij ook bankrekeninggegevens, schade-uitkeringen, btw-nummer, gegevens over de overeenkomst met u en financiële informatie verwerken.

3.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen over uw onderneming gegevens verwerken die als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt, teneinde:

 • Diensten uit te voeren en te leveren in het kader van onze overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het verwerken van transacties, het communiceren met u, het beoordelen van risico's en dekking van (handels gerelateerde)verzekeringen, het behandelen van schadeclaims, het verhalen van geleden schade, het verzorgen van producten en diensten op het gebied van krediet(risico)beheer en bedrijfsinformatie, het innen van schuldvorderingen, het verlenen van klantenservice, en het behandelen van klachten en geschillen;
 • Klantonderzoek en controles met betrekking tot fraude, witwassen, terrorisme, sancties evenals andere compliance controles uit te voeren;
 • Onze producten en diensten te optimaliseren en (markt)onderzoek en statistische analyses te verrichten;
 • Administratie binnen de Atradius-groep uit te voeren en onze informatietechnologie-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • Onze marketingdoeleinden te verwezenlijken: zie hoofdstuk 2 hierboven voor meer informatie;
 • Juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen;
 • Gehoor te geven aan een vordering van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of een verplichting uit hoofde van relevante wet- of regelgeving of (vrijwillige) regels of richtlijnen van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan, de bedrijfstak of sector.

3.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van uw informatie vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Gerechtvaardigde belangen 
  ​Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zoals noodzakelijk voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen bij het verrichten van onze zakelijke activiteiten.
  • Het aanbieden en ontwikkelen van producten en diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling, herverzekering, incasso, evenals bedrijfsinformatiediensten, die bedrijven over de hele wereld inzicht bieden in en bescherming bieden tegen de risico's van wanbetaling in verband met de verkoop van goederen en diensten.
  • Voor zover nodig voor het aangaan en nakomen van overeenkomsten met de onderneming waaraan u bent gelieerd.

Wij verwerken uw gegevens niet indien uw belangen zwaarder wegen.

 • Nakoming van een overeenkomst  
  Indien u eigenaar van een eenmanszaak bent, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken om overeenkomsten aan te gaan en na te komen.
 • Wettelijke verplichting
  Mogelijk verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van compliance controles of om te voldoen aan vorderingen van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of aan verplichtingen uit hoofde van richtlijnen van de bedrijfstak of sector.

3.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

De persoonsgegevens die Atradius verwerkt, kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van u of het bedrijf waaraan u gelieerd bent, met inbegrip van de personen die u of het bedrijf vertegenwoordigen of die door u of het bedrijf zijn gemachtigd.
 • Van bedrijven, vestigingen, gelieerde bedrijven of zakenpartners van Atradius.
 • Van (publiek) beschikbare bronnen.
 • Van leveranciers van informatie of gegevens.

3.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen omwille van onze eigen doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan:

 • Partijen die zijn gemachtigd door u of het bedrijf waaraan u bent gelieerd;
 • Bedrijven, vestigingen of gelieerde bedrijven van Atradius;
 • Derden zoals schade-experts, bureaus op het gebied van opsporing en preventie van misdaad of fraude, herverzekeraars, overige verzekeraars, banken, zakenpartners, accountants, advocaten, incassobureaus en overige dienstverleners;
 • De onderdelen van de Nederlandse staat waarvoor Atradius Dutch State Business N.V. de faciliteiten met betrekking tot de Nederlandse staat ten behoeve van Nederlandse bedrijven beheert (uitsluitend indien u bij onze Dutch State Business betrokken bent);
 • Adviseurs of andere professionele partijen, voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen of voor het beschermen van onze bedrijfsactiviteiten of wettelijke rechten;
 • Wethandhavingsinstanties, toezichthoudende instanties of overheidsorganen: wanneer wettelijk vereist of voor zover noodzakelijk om onze rechten te beschermen.

4. Indien u of uw bedrijf zakendoet met onze klanten (‘afnemer’, ‘debiteur’ of ‘begunstigde’)

4.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen over uw bedrijf de volgende informatie verwerken, die kan worden aangemerkt als persoonsgegevens voor zover ze betrekking heeft op een individu (bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak, de directeur van een bedrijf, de (uiteindelijk) gerechtigde, een aandeelhouder, zakelijk contact enz.).

 • Contactgegevens en identificatiegegevens, bijvoorbeeld uw naam, titel, functie, telefoonnummer, e-mailadres, (werk)adres, land, geboortedatum en -plaats, gegevens van uw paspoort of identiteitskaart, naam van entiteit.
 • Indien uw bedrijf geen rechtspersoon is, kunnen wij ook uw bankrekeninggegevens, schade-uitkeringen en betalingsgeschiedenis, handelsregistratie, btw-nummer, financiële informatie, staat van insolventie of bronnen van vermogen verwerken.

4.2 Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij kunnen over uw onderneming informatie verwerken die als persoonsgegevens kan worden aangemerkt, teneinde:

 • Diensten uit te voeren en te verlenen in het kader van onze overeenkomsten met klanten. Bijvoorbeeld: het verwerken van transacties, het communiceren met u, het beoordelen van risico's en dekking van (handels gerelateerde)verzekeringen, het behandelen van schadeclaims, het verhalen van geleden schade, het verzorgen van producten en diensten op het gebied van krediet(risico)beheer en bedrijfsinformatie, het innen van schuldvorderingen, en het behandelen van klachten en geschillen;
 • Controles uit te voeren met betrekking tot fraude, witwassen, terrorisme, sancties evenals andere compliance controles;
 • Onze producten en diensten te optimaliseren en (markt)onderzoek en statistische analyses te verrichten;
 • Administratie binnen de Atradius-groep uit te voeren en onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen;
 • Juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen;
 • Gehoor te geven aan een vordering van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of een verplichting uit hoofde van wet- of regelgeving of (vrijwillige) regels of richtlijnen van een regelgevende instantie, de bedrijfstak of sector.

4.3 Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit overeenkomstig een van de rechtsgronden voor verwerking is toegestaan. De verwerking van uw informatie vindt altijd plaats overeenkomstig een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Gerechtvaardigde belangen  
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken zoals noodzakelijk voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen bij het verrichten van onze zakelijke activiteiten.
  • Het aanbieden en ontwikkelen van producten op het gebied van kredietverzekering, herverzekering, borgstelling, incasso, evenals diensten op het gebied van krediet(risico)beheer en bedrijfsinformatie, die bedrijven over de hele wereld inzicht bieden in en bescherming bieden tegen de risico's van wanbetaling in verband met de verkoop van goederen en diensten.
  • Voor zover noodzakelijk voor het aangaan en nakomen van overeenkomsten met onze klanten.
  • Juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.

Wij verwerken uw gegevens niet indien uw belangen zwaarder wegen.

 • Wettelijke verplichting
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van compliance controles of om te voldoen aan vorderingen van een toezichthoudende instantie of overheidsorgaan of aan verplichtingen uit hoofde van richtlijnen van de bedrijfstak of sector.

4.4 Waar komt de informatie die wij over u hebben vandaan?

De persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 • Rechtstreeks van onze klanten of van u, met inbegrip van de personen die het bedrijf of u vertegenwoordigen.
 • Van bedrijven, vestigingen, gelieerde bedrijven of zakenpartners van Atradius.
 • Van (publiek) beschikbare bronnen.
 • Van leveranciers van informatie of gegevens.

4.5 Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen omwille van onze eigen doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan:

 • Onze klanten en door de klant gemachtigde partijen (zoals tussenpersonen, vertegenwoordigers, bedrijven die deel uitmaken van de groep van de klant);
 • Bedrijven, vestigingen of gelieerde bedrijven van Atradius;
 • Derden zoals schade-experts, bureaus op het gebied van opsporing en preventie van misdaad of fraude, herverzekeraars, overige verzekeraars, banken, zakenpartners, accountants, advocaten, incassobureaus en overige dienstverleners;
 • Adviseurs of andere professionele partijen, voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen of voor het beschermen van onze bedrijfsactiviteiten of wettelijke rechten;
 • Wethandhavingsinstanties, toezichthoudende instanties of overheidsorganen: wanneer wettelijk vereist of voor zover noodzakelijk om onze rechten te beschermen.

5. Bedrijfsinformatiediensten

Wij verwijzen naar de (lokale) websites van Graydon en Iberinform voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze entiteiten.

6. Hoe geven wij uw persoonsgegevens door aan landen buiten de EER?

De verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat uw persoonsgegevens binnen de Atradius-groep of aan geselecteerde derden worden doorgegeven. Het is mogelijk dat entiteiten van de Atradius-groep of geselecteerde derden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Waar van toepassing voorzien wij in passende waarborgen, met inbegrip van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, bij doorgifte van uw persoonsgegevens naar een land buiten de EER indien dat land volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming geen adequaat beschermingsniveau biedt.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Wij hechten eraan dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. Om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de informatie die wij verzamelen en verwerken.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Over het algemeen bewaren wij uw gegevens slechts: (i) zolang dat nodig is voor het desbetreffende zakelijke doel; (ii) voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten; of (iii) zo lang als raadzaam gezien een toepasselijke verjaringstermijn. Atradius kan (bijvoorbeeld in een secundair beleidsdocument of in een kennisgeving of bewaartermijnendocument) een termijn specificeren gedurende welke bepaalde categorieën van persoonsgegevens bewaard worden.

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen en uw informatie inzien en bijwerken?

 • Als betrokkene beschikt u over bepaalde rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt:
  • Verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens die door ons worden bijgehouden;
  • Ons verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw gegevens als u van mening bent dat deze incompleet zijn of onjuistheden bevatten;
  • Ons verzoeken bepaalde persoonsgegevens te wissen;
  • Ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
  • Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.


U kunt ons uw verzoek of klacht sturen door online een formulier in te dienen.
Wij zullen uw verzoek zorgvuldig en overeenkomstig de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming behandelen. U kunt daarnaast ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.