Polityka Prywatności

Atradius N.V. wraz ze spółkami zależnymi i oddziałami (dalej zwane „Atradius”) jest globalnym dostawcą usług związanych z ubezpieczeniami kredytów, poręczeniami, reasekuracją, windykacją oraz informacją biznesową/wywiadem gospodarczym. Atradius działa na rynku B2B. Produkty i usługi oferowane przez Atradiusa mają na celu pomóc firmom na całym świecie w zrozumieniu ryzyka niedotrzymania warunków umów sprzedaży towarów i usług, a także w zabezpieczeniu przed takim ryzykiem, tym samym daje gwarancje sprzedażowe. Świadcząc takie usługi umożliwiamy handel na skalę światową.
Przy dostarczaniu produktów i usług, Atradius działa w charakterze „Administratora danych”. Zbieramy i przetwarzamy głównie informacje dotyczące firm i spółek. Jednakże w trakcie dokonywania tych czynności przetwarzamy także dane, które mogą być zakwalifikowane jako „dane osobowe” zgodnie z prawem unijnym („UE”), jako że są to informacje dotyczące osób fizycznych (np. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dyrektorów firm, beneficjentów rzeczywistych, przedstawicieli firm, itd.). Ważne jest dla nas zaufanie, jakim obdarzają nas Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Podczas wizyt na naszych witrynach internetowych, korzystania z naszych aplikacji, odwiedzania naszych portali i zapisywania się do otrzymywania naszych biuletynów informacyjnych oraz korzystania z naszych usług będąc w roli przedstawiciela lub osoby kontaktowej naszego klienta, handlowania (jako kontrahent) z naszymi klientami lub prowadzenia interesów w charakterze naszego partnera biznesowego lub dostawcy, Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez nas starannie, bezpiecznie i w sposób przejrzysty.
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje, które musimy Państwu przekazać w związku z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu prawa UE. Dla przykładu, wyjaśnione są cele i powody przetwarzania danych osobowych, kategorie danych osobowych, kategorie źródeł danych osobowych i ich odbiorców, przechowywanie danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
Spółki zależne i oddziały Atradiusa  mogą również mieć dodatkowe informacje o przestrzeganiu prawa do prywatności na własnych (lokalnych) witrynach internetowych. Konkretne informacje o polityce przestrzegania prawa do prywatności w spółkach należących do Atradiusa: Graydon, Iberinform i Atradius Instalment Credit Protection (Belgium) umieszczone są na ich własnych witrynach internetowych.

Aktualizacje Polityki Prywatności

Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług i procedur oraz zabezpieczania danych osobowych, więc niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. W związku z tym zalecamy regularne sprawdzanie treści niniejszego dokumentu pod kątem aktualizacji. Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana 23 maja 2018.

Kiedy zbieramy dane osobowe i kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?

1. Dotyczy użytkowników naszej witryny internetowej

1.1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania następujących informacji na temat Państwa firmy lub spółki, które mogą kwalifikować się jako dane osobowe:
 • wszelkie dane osobowe, które Państwo nam przekazują, takie jak: imię i nazwisko, adres (miejsca pracy), numer telefonu, adres e-mail, dane do logowania lub inne informacje przekazywane podczas rejestrowania się na potrzeby nabycia naszych produktów lub usług.
 • informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa i Państwa preferencji w użytkowaniu tej witryny internetowej. Do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki cookie. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na naszej stronie poświęconej polityce wykorzystania plików cookie, włącznie z informacjami o niezgadzaniu się na wykorzystywanie/ blokowaniu plików cookie.
 • Państwa adres IP, który wykorzystujemy do odnotowywania Państwa zainteresowania naszymi witrynami i odwiedzinami na naszych witrynach.
 • Państwa zapisy do otrzymywania biuletynów informacyjnych, aktualizacje adresów e-mail, raporty krajowe, zaktualizowane informacje handlowe i ekonomiczne, itd. przekazane za pośrednictwem naszej witryny.

1.2. Dlaczego zbieramy te dane osobowe?

Państwa dane mogą być wykorzystane do:
 • dostarczania produktów, świadczenia usług, utrzymywania kontaktu i rozwiązywania reklamacji/ sporów.
 • optymalizowania naszych produktów i usług na cele (bezpośredniego) marketingu i badań rynkowych.
 • administrowania przedsięwzięć wewnątrz grupy Atradius oraz do kontrolowania i chronienia naszej infrastruktury informatycznej.

1.3. Podstawy prawne wykorzystania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy ma to prawne uzasadnienie, zgodnie z jednym z poniższych punktów. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych bazujemy na co najmniej jednej z następujących podstaw prawnych:
 • zgoda
  • Prosimy o wyrażenie zgody na używanie pewnych plików cookie na naszej witrynie internetowej. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na naszej stronie poświęconej polityce wykorzystania plików cookie.
 • słuszne interesy
  Państwa dane mogą być przetwarzane, o ile to konieczne, do uzyskania naszych słusznych interesów.
  • Wykorzystanie niektórych plików cookie nie wymaga Państwa zgody. W tym przypadku słusznym interesem Atradiusa jest zapewnianie Państwu funkcjonalnej witryny internetowej. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na naszej stronie poświęconej polityce wykorzystania plików cookie.
  • W niektórych przypadkach Państwa zgoda na wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów kontaktowych nie jest wymagana. Ma to miejsce, na przykład, gdy to Państwo zwrócili się do nas prośbą o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ponadto, Państwa zgoda na wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych nie zawsze będzie wymagana. Może tak się zdarzyć, gdy Atradius otrzymał Państwa adres e-mail w trakcie dokonywania transakcji sprzedaży naszych produktów lub usług i używa tego adresu na potrzeby bezpośredniego marketingu podobnych produktów lub usług.

1.4. Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Niektóre dane są pozyskiwane automatycznie, z chwilą Państwa odwiedzin na naszej witrynie internetowej. Zbierane są one za pomocą plików cookie. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się na naszej stronie poświęconej polityce wykorzystania plików cookie. Inne dane pozyskujemy, kiedy Państwo świadomie je nam przekazują. Dzieje się tak, na przykład, gdy za pośrednictwem naszej witryny internetowej zapiszą się Państwo do otrzymywania biuletynów informacyjnych, aktualizują adresy e-mail, raporty krajowe, przekazują zaktualizowane informacje handlowe lub ekonomiczne, itd. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o naszych działaniach marketingowych w sekcji 2.

1.5. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Aby zrealizować nasze cele możemy ujawnić dane osobowe następującym podmiotom:
 • spółkom, oddziałom Atradiusa, podmiotom stowarzyszonym z Atradiusem, jego partnerom biznesowym i dostawcom usług.

2. Marketing

2.1. Jakie dane osobowe zbieramy w celach marketingowych?

Na potrzeby naszych działań marketingowych możemy przetwarzać następujące dane osobowe:
 • dane kontaktowe:
  imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, numer telefonu, adres e-mail, adres (miejsca pracy), historię kontaktów.
 • informacje przekazane za zgodą na wykorzystanie w celach marketingowych, np. w formie zapisów do otrzymywania biuletynów informacyjnych, aktualizacji adresów e-mail, informacji handlowych podanych do publicznej wiadomości, raportów z badań i białej księgi.
 • informacje o zainteresowaniach, np. na podstawie zapisów do naszych tematycznych lub branżowych publikacji.
 • informacje dotyczące wszelkich Państwa zapytań, reklamacji lub sporów.
 • inne otrzymane od Państwa dane osobowe.

2.2. Dlaczego zbieramy te dane osobowe?

Państwa dane mogą być wykorzystane do:
 • nawiązania i utrzymania kontaktu z Państwem.
 • promowania i informowania o naszych (nowych) produktach i usługach.
 • organizowania wydarzeń i innych akcji promocyjnych.
 • analizowania Państwa zainteresowań i wynikających z nich możliwości biznesowych dla nas.
 • uzyskiwania Państwa opinii, np. za pośrednictwem badań (satysfakcji konsumenta).
 • odpowiadania na pytania i rozwiązywania reklamacji lub sporów.

2.3. Podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy ma to prawne uzasadnienie, zgodnie z jednym z poniższych punktów. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych bazujemy na co najmniej jednej z następujących podstaw prawnych:
 • zgoda  
  • O ile to wymagane, prosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych do naszych celów marketingowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę klikając na stosowny do tego celu link zamieszczony w naszych wiadomościach e-mail lub przesyłając stosowny formularz online. Jeżeli wycofają Państwo swoją zgodę nie wpłynie to na legalność wykorzystania Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody.
 • słuszne interesy  
  • Państwa dane mogą być przetwarzane, o ile to konieczne, do uzyskania naszych słusznych interesów podczas realizacji działań marketingowych. Do naszych celów biznesowych możemy, dla przykładu, gromadzić, analizować i interpretować informacje o naszych klientach, aby znaleźć dla siebie nowe możliwości sprzedażowe oraz opracowywać produkty i usługi zgodne z preferencjami i zaspokajające potrzeby naszych klientów.

2.4. Skąd pozyskaliśmy dane osobowe?

Na potrzeby marketingu dane osobowe są pozyskiwane przede wszystkim od Państwa. W innych przypadkach możemy pozyskiwać dane osobowe z różnych źródeł, jak pokazano poniżej.
 • Strony, które zgłaszają się do nas lub którym udzielili Państwo zgodę na ujawnianie Państwa danych osobowych.
 • Osoby trzecie zaangażowane przez nas do realizacji działań marketingowych.
 • Internet (włącznie z mediami społecznościowymi) na tyle, na ile umożliwia to stosowne prawo.

2.5. Kto będzie miał dostęp do danych osobowych?

Atradius może ujawnić informacje na Państwa temat, które kwalifikują się jako dane osobowe następującym podmiotom:
 • spółkom, oddziałom Atradiusa, podmiotom stowarzyszonym z Atradiusem, jego partnerom biznesowym i dostawcom usług.

3. Dotyczy klientów, podmiotów powiązanych z niniejszą polityką, pośredników, poręczycieli, partnerów biznesowych lub dostawców.

3.1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Możemy przetwarzać następujące informacje dotyczące Państwa firmy, które mogą kwalifikować się do danych osobowych jeżeli odnoszą się do informacji na temat danej osoby fizycznej (np. osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, dyrektora firmy, (ostatecznego) beneficjenta rzeczywistego, udziałowca, beneficjenta, przedstawiciela handlowego, itp.).
 • Dane kontaktowe lub dane identyfikujące osobę, np. imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, pełniona funkcja, numer telefonu, adres e-mail, adres (miejsca pracy), kraj, data i miejsce urodzenia, numer i seria dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, nazwa podmiotu gospodarczego.
 • Jeżeli Państwa firma nie ma osobowości prawnej, możemy także przetwarzać dane dotyczące konta bankowego, historię roszczeń, identyfikator podatkowy VAT, informacje na temat umowy z Państwem oraz informacje finansowe.

3.2. Dlaczego zbieramy te dane osobowe?

W celach wymienionych poniżej możemy przetwarzać informacje dotyczące Państwa firmy, które mogą kwalifikować się do danych osobowych:
 • realizacja umów o świadczenie usług. Może to wiązać się z: przetwarzaniem transakcji, komunikowaniem się z Państwem, oceną ryzyka ubezpieczeniowego (handlowego) i ustanowieniem ochrony, obsługą roszczeń, przeprowadzaniem działań naprawczych, zapewnieniem kontroli kredytowej (ryzyka kredytowego), świadczeniem usług wywiadu gospodarczego związanego z określonymi usługami i produktami, prowadzeniem windykacji, zapewnieniem wsparcia dla klienta, rozwiązywaniem reklamacji i sporów.
 • realizacja działań typu „poznaj swojego kontrahenta” i mających na celu wykrycie przypadków wykradzenia danych osobowych w celu dokonania defraudacji, kontroli list sankcji i innych kontroli sprawdzających zgodność.
 • optymalizacja naszych produktów i usług, przeprowadzanie badań (rynkowych) i analiz statystycznych.
 • administrowanie przedsięwzięć wewnątrz grupy Atradius oraz do kontrolowania i chronienia naszej infrastruktury informatycznej.
 • na potrzeby marketingu: więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji 2 powyżej.
 • zgłoszenie roszczenia, prowadzenie sporu lub obrona przed roszczeniem.
 • działanie w zgodzie z postanowieniem organu regulującego/ rządowego lub wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez stosowne przepisy prawa, regulacje lub (dobrowolne) regulacyjne, branżowe lub sektorowe kodeksy lub wytyczne.

3.3. Podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy ma to prawne uzasadnienie, zgodnie z jednym z poniższych punktów. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych bazujemy na co najmniej jednej z następujących podstaw prawnych:
 • słuszne interesy
  Państwa dane mogą być przetwarzane, o ile to konieczne, do uzyskania naszych słusznych interesów podczas realizacji działań biznesowych.
  • Oferowanie i ustanawianie ubezpieczeń kredytu, poręczeń, reasekuracji, produktów i usług związanych z windykacją, a także usług wywiadu gospodarczego, które mają pomóc firmom na całych świecie zrozumieć ryzyko niewywiązania się z umowy sprzedaży produktów i usług oraz zabezpieczyć się przed nim.
  • O ile to konieczne, do zawierania i realizacji umów z powiązaną z Państwem firmą lub spółką.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane jeżeli Państwa interesy okażą się ważniejsze.
 • realizacja umowy
  W przypadku umów z prowadzącym(ą) jednoosobową działalność gospodarczą, musimy przetwarzać dane osobowe, aby zawrzeć i zrealizować umowy.
 • obowiązek prawny
  Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane, o ile to konieczne do zachowania zgodności z jednym z ciążących na nas obowiązków prawnych, na przykład w celu przeprowadzenia kontroli zgodności lub w celu postępowania zgodnie z postanowieniami organów regulujących/ rządowych lub w celu wywiązania się z obowiązków narzuconych w branżowych lub sektorowych kodeksach.

3.4. Skąd pozyskaliśmy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez Atradiusa mogą pochodzić z różnych źródeł:
 • bezpośrednio od Państwa lub firmy z Państwem powiązanej, włącznie z Państwa reprezentantami oraz podmiotami upoważnionymi do przekazania danych przez Państwa lub te firmy.
 • od spółek, oddziałów Atradiusa, podmiotów stowarzyszonych z Atradiusem lub jego partnerów biznesowych.
 • z (publicznie) dostępnych źródeł.
 • od dostawców danych.

3.5. Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

Aby zrealizować nasze cele możemy ujawnić dane osobowe następującym podmiotom:
 • stronom mającym upoważnienie od Państwa lub od powiązanej z Państwem spółki.
 • spółkom i oddziałom Atradiusa oraz podmiotom stowarzyszonym z Atradiusem.
 • osobom trzecim, takim jak: likwidatorzy szkód, agencje wykrywające przestępstwa lub defraudacje i zapobiegające im, reasekuratorzy, inni ubezpieczyciele, banki, partnerzy biznesowi, audytorzy, prawnicy, windykatorzy i inni dostawcy usług.
 • holenderskim organom państwowym, na rzecz których Atradius Dutch State Business N.V. zarządza obiektami będącymi częścią aktywów państwowych na potrzeby spółek holenderskich (tylko jeżeli są Państwo związani z Dutch State Business).
 • doradcom lub innym profesjonalistom w celu zgłoszenia roszczenia, prowadzenia sporu, obrony przed roszczeniem lub dla zabezpieczenia naszych operacji biznesowych albo praw podmiotowych.
 • organom ścigania, organom regulującym/ rządowym, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli jest to konieczne do ochrony naszych praw.

4. Dotyczy podmiotów będących w relacjach handlowych z naszymi klientami (dalej zwanymi "Kupującym", "Dłużnikiem" lub "Beneficjentem")

4.1. Jakie dane osobowe zbieramy?

Możemy przetwarzać następujące informacje dotyczące Państwa firmy, które mogą kwalifikować się do danych osobowych jeżeli odnoszą się do informacji na temat danej osoby fizycznej (np. jednoosobowej działalności gospodarczej, dyrektora firmy, (ostatecznego) beneficjenta rzeczywistego, udziałowca, przedstawiciela handlowego, itp.).
 • Dane kontaktowe lub dane identyfikujące osobę, np. imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, pełniona funkcja, numer telefonu, adres e-mail, adres (miejsca pracy), kraj, data i miejsce urodzenia, numer i seria dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, nazwa podmiotu gospodarczego. 
 • Jeżeli Państwa firma nie ma osobowości prawnej, możemy także przetwarzać dane dotyczące konta bankowego, historię roszczeń i płatności, rejestrację działalności gospodarczej, identyfikator podatkowy VAT, informacje finansowe, informacje na temat niewypłacalności, źródła dochodu.

4.1. Dlaczego zbieramy te dane osobowe?

W celach wymienionych poniżej możemy przetwarzać informacje dotyczące Państwa firmy, które mogą kwalifikować się do danych osobowych:
 • realizacja umów o świadczenie usług, które zawarliśmy z naszymi klientami. Dla przykładu: przetwarzanie transakcji, komunikowanie się z Państwem, ocena ryzyka ubezpieczeniowego (handlowego) i ustanowienie ochrony, obsługa roszczeń, przeprowadzanie działań naprawczych, zapewnienie kontroli kredytowej (ryzyka kredytowego), świadczenie usług wywiadu gospodarczego związanego z określonymi usługami i produktami, prowadzenie windykacji, rozwiązywanie reklamacji i sporów.
 • kontrole mające za cel wykrycie defraudacji, prania brudnych pieniędzy, terroryzmu, kontrola list sankcji i inne kontrole sprawdzające zgodność.
 • optymalizacja naszych produktów i usług, przeprowadzanie badań (rynkowych) i analiz statystycznych.
 • administrowanie przedsięwzięć wewnątrz grupy Atradius oraz do kontrolowania i chronienia naszej infrastruktury informatycznej. 
 • zgłoszenie roszczenia, prowadzenie sporu lub obrona przed roszczeniem. 
 • działanie w zgodzie z postanowieniem organu regulującego/ rządowego lub wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez stosowne przepisy prawa, regulacje lub (dobrowolne) regulacyjne, branżowe lub sektorowe kodeksy lub wytyczne.

4.3. Podstawy prawne wykorzystywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy ma to prawne uzasadnienie, zgodnie z jednym z poniższych punktów. Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych bazujemy na co najmniej jednej z następujących podstaw prawnych:
 • słuszne interesy
  Państwa dane mogą być przetwarzane, o ile to konieczne, do uzyskania naszych słusznych interesów podczas realizacji działań biznesowych.
  • Oferowanie i ustanawianie ubezpieczeń kredytu, poręczeń, reasekuracji, produktów związanych z windykacją, a także usług zarządzania kredytem (ryzykiem), usług wywiadu gospodarczego, które mają pomóc firmom na całym świecie zrozumieć ryzyko niewywiązania się z umowy sprzedaży towarów i usług oraz zabezpieczyć się przed nim.
  • Jeżeli to konieczne do zawarcia lub realizacji umów z naszymi klientami.
  • Zgłoszenia roszczenia, prowadzenia sporu lub obrony przed roszczeniem.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane jeżeli Państwa interesy okażą się ważniejsze.
 • Obowiązek prawny
  Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane, abyśmy mogli wywiązać się z naszych obowiązków prawnych, na przykład w celu przeprowadzenia kontroli zgodności lub w celu postępowania zgodnie z postanowieniami organów regulujących/ rządowych lub w celu wywiązania się z obowiązków narzuconych w branżowych lub sektorowych kodeksach.

4.4. Skąd pozyskaliśmy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą pochodzić z różnych źródeł:
 • bezpośrednio od naszych klientów lub od Państwa, włączając strony reprezentujące klientów lub Państwa.
 • od spółek, oddziałów Atradiusa, podmiotów stowarzyszonych z Atradiusem lub jego partnerów biznesowych.
 • z (publicznie) dostępnych źródeł.
 • od dostawców danych.

4.5. Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

Aby zrealizować nasze cele możemy ujawnić dane osobowe następującym podmiotom:
 • naszym klientom i stronom upoważnionym przez klientów (np. pośrednikom, przedstawicielom, spółkom należącym do grupy klienta).
 • spółkom i oddziałom Atradiusa oraz podmiotom stowarzyszonym z Atradiusem.
 • osobom trzecim, takim jak: likwidatorzy szkód, agencje wykrywające przestępstwa lub defraudacje i im zapobiegające, reasekuratorzy, inni ubezpieczyciele, banki, partnerzy biznesowi, audytorzy, prawnicy, windykatorzy i inni dostawcy usług.
 • doradcom lub innym profesjonalistom w celu zgłoszenia roszczenia, prowadzenia sporu, obrony przed roszczeniem lub dla zabezpieczenia naszych operacji biznesowych albo praw podmiotowych.
 • organom ścigania, organom regulującym/ rządowym, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli jest to konieczne do ochrony naszych praw.

5. Informacje handlowe/wywiad gospodarczy/usługi biznesowe

W celu uzyskania stosownych informacji na temat przetwarzania danych osobowych odwołujemy się do (miejscowych) witryn Graydon i Iberinform.

6. Jak przenosimy dane osobowe poza EOG?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może pociągać za sobą ich przeniesienie wewnątrz grupy Atradius lub do specjalnie wybranych osób trzecich. Podmioty należące do grupy Atradius lub specjalnie wybrane osoby trzecie mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej zwanym „EOG”). Wszędzie, gdzie jest to stosowne podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby móc przenosić Państwa dane osobowe do krajów poza EOG, o ile te nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, włącznie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

7. Jak chronimy dane osobowe?

Jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania bezpiecznego przechowywania Państwa danych osobowych. Aby wykluczyć nieupoważniony dostęp do nich lub ich ujawnienie wprowadziliśmy stosowne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne do zabezpieczenia zbieranych i przetwarzanych przez nas informacji.

8. Jak długo przechowujemy dane?

Z reguły przechowujemy dane osobowe tylko: (i) na okres wymagany do realizacji stosownego celu biznesowego; (ii) do czasu, który podyktowany jest stosownymi przepisami prawa lub (iii) zgodnie ze stosownymi okresami przedawnienia.  Atradius może określić (np. w podwariantach proceduralnych, komunikatach lub harmonogramach przechowywania danych) okres przechowywania poszczególnych kategorii danych osobowych.

9. Jak można się z nami skontaktować, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i je zaktualizować?

 • Jako osoba, której dane dotyczą mają Państwo pewne prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo:
  • zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które są w naszych zbiorach
  • zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie lub uzupełnienie swoich danych osobowych jeżeli uważają je Państwo za niepoprawne lub niekompletne
  • zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie pewnych danych osobowych
  • zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych
Swoje prośby lub skargi mogą Państwo wysłać do nas wypełniając formularz online. Zajmiemy się Państwa prośbą ze starannością i w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Mają Państwo także prawo do złożenia skargi w krajowym organie odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych.
Z inspektorem Ochrony Danych firmy Atradius - Jose Valdivielso - można skontaktować się, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  dpo@atradius.com